Lähdetneva ja Kotoneva, Parkano

Lähdetneva


Sijainti: Parkanon pohjoisosassa, Iso Somerojärven luoteispuolella, pieneltä osin Jalasjärven
puolella


Kuvaus: Lähdetneva on yksityisomistuksessa. Se on pääosin ojittamaton ja varsin lähellä
luonnontilaa. Lähdetnevan arvoa lisää läheinen Kotoneva.
Suo on ojittamaton ja avonainen. Pesimälajistoon kuuluvat kapustarinta (2 reviiri), liro (reviiri),
niittykirvinen (vähintään 2 reviiriä), harmaalokki (reviiri – ainoa jäljellä oleva suoreviiri
Pirkanmaalla) ja metsäviklo. Lisäksi suolta löytyi alueellisesti uhanalaisen riekon sulkia ja jätöksiä
(1-2 reviiriä), samoin kurjen. Nämä molemmat ovat kuuluneet perinteisesti suon pesimälajistoon.
(Ks. myös Kotoneva).


Lähdetneva on maisemallisesti erittäin hieno suo. Eteläpuolen kallioilta aukeaa hieno näkymä
luonnontilaisen kaltaiselle suolle. Eteläosistaan se on laajalti ojittamaton ja kallioisilla
kangassaarekkeilla ja -niemekkeillä on vanhaa, luonnontilaisen kaltaista metsää
kilpikaarnamäntyineen ja keloineen.


Lähdetnevan keskiosat ovat pääasiassa lyhytkorsinevaa (vaarantunut-silmälläpidettävä), osin
keidasrämettä. Kaakkoisosassa on laaja allikkoalue ja kuljunevaa. Kuljuissa kasvaa paikoin erittäin
runsaasti valkopiirtoheinää. Eteläosan kallioiden väliset suon osat ovat pääosin isovarpurämeitä
(silmälläpidettävä). Joissakin kohdissa on ilmeisesti veden virtauksesta johtuvaa rehevyyttä, mikä
näkyy esimerkiksi järviruo’on esiintymisenä. Laidoilla on myös suursaraisuutta (pullosara,
jouhisara), etenkin lounaisosassa.


Suon eteläosan halki kulkee itä-länsisuunnassa vanha ajoura, jota on hieman pengerretty. Ajouran
varressa kasvillisuus on hieman rehevämpää. Siinä kasvavat mm. tähtisara ja jokapaikansara.

Ojitukset ovat kuivattaneet Lähdetnevan itäosaa melko pahasti. Suo on muuttunut laajasti.
Pääasiassa itäosa on isovarpurämemuuttumaa, osin varputurvekangasta, rahkarämemuuttumaa ja
jäkäläturvekangasta. Itäpuolen ojitukset ovat kuivattaneet myös laitimmaisia allikoita.
 

Kotoneva
Sijainti: Parkanon pohjoisosassa, Iso Somerojärven pohjoispuolella, puoliksi Jalasjärven puolella.


Kuvaus: Yksityisomistuksessa oleva, pääosin ojittamaton ja lähes luonnontilainen, hieno suo.
Sijaitsee lähellä Lähdetnevaa, ja näiden voidaankin katsoa muodostavan luonnontilaisten kaltaisten
soiden arvokkaan kokonaisuuden
. Kotonevan luonnontilaisin osa jatkuu pohjoiseen Etelä-
Pohjanmaan ja Jalasjärven puolelle. Linnustoa ei ole kartoitettu.