Lylyneva,Kihniö

Lylyneva


Sijainti: Kihniön luoteisosassa, lähellä Parkanon ja Jalasjärven rajaa.


Kuvaus: Kahden lähekkäisen suon muodostama hieno kokonaisuus. Ison Ristinevan eteläpää on
varattu turpeenottoon niin Pirkanmaan 3. seutukaavassa kuin maakuntakaavassakin ja turpeennosto on käynnissä.

Pohjois-koillisosa on kuitenkin lähellä luonnontilaa eivätkä turvevaraukset koske sitä, ainakaan toistaiseksi. Lylyneva oli varattu turpeenottoon seutukaavassa, mutta ei ole sitä enää
maakuntakaavassa.

Molemmat suot ovat pääosin valtion omistuksessa. Parkanon alue-ekologisessa suunnitelmassa ne on laajalti merkitty arvokkaiksi luontokohteiksi.


Lylyneva on pääasiassa ojittamaton ja käytännössä luonnontilainen. Linnustollisesti suo on erityisen
arvokas. Pääsääntöisesti ojittamatonta avosuosuota lähellä Jalasjärven rajaa. Paikan linnustoa
selvitettiin kesäkuussa 1997. Linnuista tavattiin alueellisesti uhanalainen riekko (poikue +
mahdollisesti toinen reviiri), kapustarinta (reviiri), liro (reviiri, alueellisesti uhanalainen) ja
niittykirvinen (2 reviiri).
Lylynevan valtionmaaosuus on pääosin merkitty Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnitelmassa arvokkaaksi luontokohteeksi. Luontokohderajauksen ulkopuolelle on kuitenkin jostain syystä jätetty Lylylampi rantoineen.


Lylynevan avoin keskiosa (niin valtion kuin yksityisenkin puolella) on pääosin lyhytkorsinevaa
(vaarantunut-silmälläpidettävä), jossa on paikoin suursaralaikkuja, paikoin rahkaisempia osia. Myös
keidasrämeosuuksia löytyy.
Lylyneva-karttasanaa kohti etelästä pistävät kaksi niemekettä kuuluvat Metsähallituksen
arvokkaaseen luontokohteeseen. Niillä yleneekin vanhaa, luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista
metsää. Niemekkeistä pohjoiseen Lylynevan suotyyppi on lähinnä keidas- ja rahkarämettä. Paikoin
löytyy myös pienialaisia tupasvillarämeitä (silmälläpidettävä) ja lyhytkortisia osuuksia. Pienet
saarekkeet ovat karuja, kallioisia ja mäntyvaltaisia.