Lylyneva, Parkano

Lylyneva


Sijainti: Parkanon itäosassa, Lylyjärven eteläpuolella.


Kuvaus: Lylyneva on valtion omistuksessa. Lylynevan eteläosa ja ympäröivät suot ovat
turpeenoton piirissä. Pohjoisosasta (jäljellä olevasta Lylynevasta) noin puolet on merkitty
arvokkaaksi luontokohteeksi Metsähallituksen Parkanon alue-ekologisessa suunnitelmassa.
Lylynevan pääosa on ojittamatonta ja käytännössä luonnontilaista, lyhytkortista nevaa (vaarantunut/silmälläpidettävä) ja rahkarämettä. Myös muita rämetyyppejä esiintyy laidoilla – pohjoislaidan
rämeitä on ojitettu.

Suolla on mäntyvaltaisia, luonnontilaisen kaltaisia kangasmetsäsaarekkeita.
Saarekkeissa on paikoin melko runsaasti palokantoja. Suon laidoilla on jonkin verran korpia ja
länsilaidalla lähes luonnontilainen puro.
Läheisistä turpeenottoalueista huolimatta Lylyneva on erämainen suo. Alueella pesivät mm. kurki ja
riekko (alueellisesti uhanalainen).